حاصل تلاش و اهتمام شایان تقدیر رسانه های مختلف ملی و محلی فعال در استان خراسان جنوبی در قالب بولتن انعکاس رسانه ای مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند توسط روابط عمومی دانشگاه تدوین گردید.
در این مجموعه 142 عنوان خبر، گزارش و مصاحبه انجام شده به مناسبت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند در 19 روزنامه، خبرگزاری، سایت خبری و اطلاع رسانی گردآوری شده است.
فایل PDF این بولتن از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

بولتن انعکاس رسانه ای مراسم گرامیداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه بیرجند